Ail Agor

Ebrill 26ain

Yn dilyn cyhoeddiad Llwodraeth Cymru, o Ebrill 26ain ymlaen bydd caniatád i fusnesau letygarwch agor yn yr awyr agored.

Diolch o galon am eich dealltwriaeth dros y misoedd diwethaf. Rydym yn edrych ymlaen yn arw i’ch croeswy’n ôl.

Hoffem sicrhau mai eich diogelwch chi, ein cwsmeriaid, a diogelwch ein staff yw ein blaenoriaeth.

Byrddau ar gael tu allan - Oherwydd llai o fyrddau, rydym yn argymell i archebu bwrdd o flaen llaw. Llenwch y ffurflen Archebu Bwrdd, neu ffoniwch ni ar 01286 881819. Bydd y byrddau ar gael am uchafswm o 2 awr.


Er mwyn sicrhau eich bod yn mwynhau’ch ymweliad gofynnwn ichi arsylwi’r canlynol:

CYRRAEDD

Sicrhewch fod gennych fasg wyneb. (Ni fydd angen gwisgo masg wyneb arnoch unwaith y byddwch yn eistedd.)

Bydd aelod o’r tîm yn cwrdd â chi, a holi rhai manylion cyswllt, cyn mynd â chi at eich bwrdd.

Dilynwch fesurau pellhau cymdeithasol.

Sylwch ar y marciau llawr a’r canllawiau eistedd.

Bydd angen gwisgo masg wyneb pryd bynnag na fyddwch chi’n eistedd wrth eich bwrdd, hynny yw, i fynd i’r toiled ac i’r siop.

DIGYSWLLT

Er mwyn lleihau pwyntiau cyffwrdd, defnyddiwch daliadau digyswllt os yn bosibl.

YCHWANEGOL

Mae prosesau glanhau ychwanegol ar waith er diogelwch pawb.

Mae nifer y staff yn y gegin wedi gostwng er mwyn caniatáu pellter diogel.

Bydd staff blaen tŷ yn gwisgo masgiau.

Defnyddiwch y peiriannau glanweithdra dwylo sydd ar gael.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, siaradwch ag aelod o staff.

Mae pethau’n mynd i fod ychydig yn wahanol, diolch i chi am eich cydweithrediad yn ystod y cyfnod hwn.

Edrychwn ymlaen yn arw i’ch croesawu yn ôl.


© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd